CVE-2020-14415

Priority
Description
oss_write in audio/ossaudio.c in QEMU before 5.0.0 mishandles a buffer
position.
Assigned-to
mdeslaur
Notes
Package
Source: qemu (LP Ubuntu Debian)
Upstream:needs-triage
Ubuntu 12.04 ESM (Precise Pangolin):DNE
Ubuntu 14.04 ESM (Trusty Tahr):not-affected (code not present)
Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus):not-affected (code not present)
Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver):not-affected (code not present)
Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa):released (1:4.2-3ubuntu6.4)
Ubuntu 20.10 (Groovy Gorilla):not-affected (1:4.2-3ubuntu10)
Patches:
Upstream:https://git.qemu.org/?p=qemu.git;a=commit;h=7a4ede0047a8613b0e3b72c9d351038f013dd357
Package
Upstream:needs-triage
Ubuntu 12.04 ESM (Precise Pangolin):not-affected (code not present)
Ubuntu 14.04 ESM (Trusty Tahr):DNE
Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus):DNE
Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver):DNE
Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa):DNE
Ubuntu 20.10 (Groovy Gorilla):DNE
More Information

Updated: 2020-09-10 06:36:27 UTC (commit 81a23a978c4436cd99e1d040e9e73e9146876281)